RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Waarschuwing voor uw opdrachtgever: kans op bestuurlijke boete voor niet verduurzamen kantoren vastgoed

25-4-2016

Waarschuwing: Indien uw eigenaar / opdrachtgever niets doet aan energieverbetering van het kantorenbezit én niet bereid met de omgevingsdienst een meerjarig verbeterplan op te stellen, dan zal de omgevingsdienst de Erkende Maatregelenlijst als minimumeis stellen om aan te voldoen en kan dit afdwingen middels een bestuurlijke boete. Uitleg vindt u hieronder:

In het Energieakkoord zijn een aantal afspraken opgenomen met betrekking tot de Wet Milieubeheer. Zo is afgesproken dat er in het kader van het Activiteitenbesluit een aantal Maatregelenlijsten worden opgesteld.

Deze Maatregelenlijsten vermelden de maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar en die kunnen worden gebruikt om gebouwen te verduurzamen en energie te besparen.
Deze lijsten vindt u hier >>
De insteek om tot deze lijsten te komen is om de wildgroei die ontstond bij verschillende omgevingsdiensten te kanaliseren en te komen tot landelijke lijsten. Deze lijsten zijn samen met de brancheverenigingen van de verschillende sectoren en het Platform Duurzame Huisvesting opgesteld.

Per 1 december 2015 is de erkende Maatregelenlijst Kantoren vastgesteld en van kracht gegaan. In overleg met de Omgevingsdienst waar u mee te maken heeft kunt u nu afspraken maken hoe u (samen met of voor) het vastgoed van uw eigenaren / opdrachtgevers wilt verduurzamen om tenminste tot label C, maar liefst beter te komen.

Wij adviseren u een Duurzaam Meerjarig Onderhoud Plan op te stellen, waarin de energiebesparende maatregelen zijn opgenomen.

Ook voor kantoren met een label C geldt dat verduurzaming mogelijk is, middels een onderhoud plan kunt u ook uw ambitie verder voor de toekomst vastleggen. Wanneer u vervolgens naar dit plan handelt zult u veel minder last hebben van de omgevingsdienst.

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Laatste Nieuws

Waarschuwing voor uw opdrachtgever: kans op bestuurlijke boete voor niet verduurzamen kantoren vastgoed

25-4-2016

Waarschuwing: Indien uw eigenaar / opdrachtgever niets doet aan energieverbetering van het kantorenbezit én niet bereid met de omgevingsdienst een meerjarig verbeterplan op te stellen, dan zal de omgevingsdienst de Erkende Maatregelenlijst als minimumeis stellen om aan te voldoen en kan dit afdwingen middels een bestuurlijke boete. Uitleg vindt u hieronder:

Lees meer

Steden en investeerders presenteren nationale Woonvisie

19-4-2016

Rode lijnen rondom de steden waarbuiten niet gebouwd mag worden moeten verdwijnen; waardevolle groene gebieden krijgen bescherming. Corporaties krijgen weer meer ruimte op het raakvlak van wonen-leefbaarheid en scherp geprijsde kleine huizen moeten in de woonbehoefte van statushouders voorzien.

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/steden-en-investeerders-presenteren-nationale-woonvisie/

Lees meer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

14-4-2016

Met dank overgenomen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Het voorstel van minister Blok draagt bij aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector.

De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties - inclusief die bij vrijkomende woningen - op gemiddeld inflatie plus 1 procent. De andere pijler verruimt in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. 

Huursom 

De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten. 

Binnen de limiet zijn op individueel niveau jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5 procent mogelijk. Deze maxima gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen, maar zij zijn niet gebonden aan het plafond van een maximale huursomstijging. 

De huurharmonisatie - de verhoging van de huurprijs na een verhuizing - telt voor corporaties mee in de berekening van de maximale huursomstijging. De verwachting is dat daardoor de soms grote verschillen tussen bestaande en nieuwe huurcontracten afnemen. Dit draagt bij aan een betere doorstroming.

 

Inkomenstoets

Het kabinet blijft scheefwoners stimuleren om door te stromen. Voor inkomens boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur geldt een huurverhoging van inflatie plus 4 procent. Maar gepensioneerden en huishoudens van ministens 4 personen zijn hiervan uitgezonderd. Inkomensafhankelijke huurverhogingen tellen niet mee bij de berekening van de huursomstijging mits de extra opbrengsten worden gebruikt voor investeringen.

De wijzigingen gelden vanaf volgend jaar.

Dit jaar geldt bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen nog een maximale verhoging van inflatie plus 1,5 procent voor de laagste inkomensgroep. Voor hogere inkomens geldt afhankelijk van de inkomenscategorie een maximale verhoging van inflatie plus 2 procent of inflatie plus 4 procent.

De huidige maximale huursomstijging voor woningcorporaties wordt beperkt op inflatie plus 0,4 procent. Voor zittende huurders zal de huurverhoging dan gemiddeld lager uitkomen. De huurharmonisatie telt dit jaar nog niet mee.

Tijdelijke huurcontracten

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt breidt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit. Een deel van de woningvoorraad kan zo makkelijker gereserveerd worden voor doelgroepen die nu lastig aan passende huisvesting kunnen komen. En speciaal geschikte woningen blijven zo beschikbaar voor de betreffende doelgroep. Dat draagt bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad.

Het huurrecht kent nu nog alleen nog bepalingen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en studenten. Het wetsvoorstel breidt dit uit met contracten voor promovendi en grote gezinnen. Ook sluit het wetsvoorstel hiermee aan bij de initiatiefwet van de ChristenUnie dat een 5-jaarscontract voor jongeren tussen de 18 en 27 regelt. De Eerste Kamer ging onlangs met dit wetsvoorstel akkoord.

Verder komt er een huurcontract van maximaal 2 jaar en een huurcontract van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Deze contracten eindigen na de afgesproken termijn van rechtswege. De verwachting is dat deze nieuwe contractsvorm het aanbod vergroot omdat aspirant-verhuurders dan makkelijker overgaan tot verhuur van woonruimte.

In de wet is expliciet vastgelegd dat woningcorporaties, afgezien van een aantal uitzonderingen, geen contracten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen mogen aanbieden.

De wijzigingen in het huurrecht gaan in per 1 juli 2016.

Lees meer