Modelcontracten & Risicobeheersing

VGM NL professionaliseert de VvE beheerbranche en maakt risico’s beheersbaar. VGM NL doet dat door het opstellen en hanteren van modellen:

Daarnaast is VGM NL vertegenwoordigd in de werkgroep van de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) die het nieuwe Model Reglement (MR2017) opstelt. Om het dagelijkse risico voor de VGM NL VvE beheerder beheersbaar te maken zijn er:
(1) ketenafspraken gemaakt om boeterisico en reputatieschade als gevolg van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) te voorkomen dan wel beperken.
(2) het stappenplan Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en meldplicht datalekken.

Disclaimer: het gebruik van de modellen is voor eigen rekening en risico. Elke aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van een model wordt door VGM NL (en IVBN) uitgesloten.